Privacy, copyright en disclaimer

Op diverse sites heb ik nagezocht hoe een en ander geregeld is rondom de foto’s die ik maak. Daarvan vindt u hier de weergave. U kunt deze helemaal lezen. U kunt ook van mij aannemen dat ik niets onoorbaars doe– de foto’s die ik maak vallen binnen de grenzen van de wet én het betamelijke.

Copyright

Fo­to’s van Wou­ter Bruij­ning zijn in li­cen­tie ge­ge­ven vol­gens een Cre­a­ti­ve Com­mons Naams­ver­mel­ding-Niet-com­mer­ci­eel-Ge­lijk de­len 3.0 Ne­der­land li­cen­tie, ge­ba­seerd op een werk op www.wou­ter­fo­to.nl.

Wat betekent dit in (redelijk gewoon) Nederlands?
U mag…

 • Het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven.
 • Remixen – afgeleide werken maken.

Onder de volgende voorwaarden:

 • Creative Commons
  Naamsvermelding
  – De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met uw werk of uw gebruik van het werk).
 • Niet-commercieel – De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
 • Gelijk delen – Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie worden verspreid.

Voor meer informatie, overleg of bestellingen kunt u contact met mij opnemen.

Als de afbeelding niet in opdracht van of ten behoeve van de afgebeelde persoon is gemaakt, is het portretrecht beperkt. De afgebeelde persoon kan zich dan alleen maar verzetten tegen vermenigvuldiging of openbaarmaking, voor zover die persoon een redelijk belang heeft om zich daartegen te verzetten. In de woorden van de Auteurswet 1912:

Is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende opdracht, den maker door of vanwege den geportretteerde, of te diens behoeve, gegeven, dan is openbaarmaking daarvan door dengene, wien het auteursrecht daarop toekomt, niet geoorloofd, voor zoover een redelijk belang van den geportretteerde of, na zijn overlijden, van een zijner nabestaanden zich tegen de openbaarmaking verzet.
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Portretrecht)

Disclaimer

De hier gepubliceerde foto’s zijn gemaakt in de openbare ruimte, dan wel op plaatsen waar ik uitdrukkelijk toestemming van de beheerder heb gekregen om foto’s te maken. Staat u op een foto en wilt u dat deze verwijderd wordt, dan doe ik dit in beginsel na een e-mail met duidelijke reden waarom u dit wenst. Houd er rekening mee dat op openbare plaatsen portretrecht geldt: u wordt verondersteld toe te staan dat uw afbeelding of foto (en zelfs op videobeelden) genomen kan worden. Uiteraard kunt u op het moment zelf mij aanspreken met de vraag de foto te wissen.

En ook: (bron)

 • In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 • Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Privacy

Deze site maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker/gebruiker worden geplaatst.

De bezoeker/gebruiker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Bron: ICTrecht

Om een beetje in de gaten te houden of deze site wel enig bezoek trekt maak ik gebruik van een self-hosted versie van Matomo. Da’s zoiets als Google Analytics, maar dan zónder de privacy-inbreuk. Er wordt wel een cookie voor geplaatst.